Řešení dopravní situace na kruhovém objezdu

Čtěte prosím!

Vážení přátelé - vytvořil jsem tuto stránku proto, abych co nejvíce lidem zpřístupnil vyjádření dopravní policie k řešení "komplikované" dopravní situace na kruhových objezdech nad dálnicí v Ostravě.

Po několika měsících od vytvoření této stránky se zde sešlo mnoho komentářů. Musím ale říct, že jsem z některých z nich čím dál tím více rozladěn. Nerozumím, proč neustále někteří z Vás zpochybňují vyjádření dopravní policice a hledají své řešení. Když dojde k dopravní nehodě, vždy jej bude vyšetřovat právě ta policie, která k tomuto níže vyjádřila zcela jasné stanovisko.

Ať je tedy Váš názor jakýkoli, platí jednoznačné pravidlo - pokud chcete při jízdě po kruhovém objezdu z něj vyjet, musíte změnit jízdní pruh - to již samo o sobě znamená dát přednost vozidlu jedoucímu ve vedlejším pruhu. Žádná dopravní značka, ani jiný předpis Vám neumožňuje omezit či ohrozit vozidlo jedoucí ve vedlejším pruhu. Pokud najíždíte na kruhový objezd, musíte dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu. AMEN.

Denně se na silnicích setkávám s arogancí řidičů,  jejich bezohledností a neochotou dodržovat jakékoli předpisy. Myslím, že to nádherně odráží stav naší společnosti. Doufám, že se se žádným z těchto typů řidičů nepotkám blíže.

Prosinec 2012


 Chci Vás upozornit ma zajímavou dopravní situaci, která vznikla propojením dálnice D47 a Rudné ulice v Ostravě. Propojení bylo provedeno velkým kruhovým objezdem (dálnice je shora dolů, Rudná napříč).

P.S.
Okruh je nádherně vyřešen - ač provizorně - viz poslední zápis článku. 

 dalnice-rudna.jpg

Při nájezdu na kruhový objezd ze silnice Rudná míjíte značku "dej přednost v jízdě" a "kruhový objezd". Připojovací pruh je ale zároveň průběžný pro sjezd z kruhového objezdu. Pro názornost přikládám fotografii detailu s označením nájezdu z Rudné a sjezdu na dálnici.

 krizovatka-detail.jpg

Vzniká tady vážný problém, kdy řidiči jedoucí po kruhovém objezdu vyjíždějí na dálnici a řidiči kteří jen projíždějí z nájezdu na výjezd neví, kdo má komu dávat přednost.
Má drahá polovička proto poptala odborníka (p. Rakus, Besip) a zde máte jejich komunikaci:

Dobrý den, pane Rakusi,
reaguji na Vaše dnešní vystoupení v Dobrém ránu ČT.
Zmínil jste dotaz na jízdu po kruhovém objezdu, ale nemohla jsem sledovat celý pořad a ráda bych znala Vaši odpověď na dopravní situace na „novém" kruhovém objezdu propojujícím Rudnou ulici a dálnici D47 v Ostravě.
Kruhový objezd je na nájezdu opatřen značkou „dej přednost" a současně nájezdní pruh přímo probíhá do prvního výjezdu. Jelikož se jedná o nestandardní typ kruhového objezdu a různí řidiči zde reagují opravdu různě, ptám se na odborný názor:
- vjíždí-li vozidlo z nájezdu a ihned prvním výjezdem opouští kruhový objezd (jede tudíž v průběžném pruhu, ale při nájezdu míjí značku „dej přednost") dává nebo nedává přednost vozidlu jedoucímu po kruhovém objezdu a dávajícímu znamení, že má v úmyslu opustit kruhový objezd stejným výjezdem?

Odpověď:
Pěkný den, po konzultaci s pracovníky dopravní policie je zřejmé následující stanovisko:
při Vámi popisované konkrétní dopravní situaci je třeba rozlišit, zda řidič hodlá použít kruhový objezd, či využít jízdního pruhu pro nejbližší výjezd. V případě, že chce použít kruhový objezd, platí pro něj dopravní značky P4-Dej přednost v jízdě! a C1-Kruhový objezd. Řidič tedy musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Jestliže kruhový objezd nebude používán a vozidlo pokračuje po komunikaci určené pro nejbližší výjezd, jedná se o tzv. Jízdu v jízdních průzích, tzn., že přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; ...
Pavel RAKUS

Ale pozor! I kdyby tento názor byl pro dopravní policii závazný, stejně Vám doporučím, buďte na tomto objezdu maximálně ostražití. Málokdo z řidičů ví jak se v této situaci chovat a v sázce je hlavně Vaše zdraví a vůz. Buďte opatrní!!!
Frodo


baner-provysavace-500.jpg


 

11. 1. 2012

Jelikož se pod tímto článkem rozpoutala "zuřivá" diskuze, oslovil jsem osoby - či spíše instituce z nejpovolanějších - Policejní prezidium České republiky - ředitelství služby dopravní policie. Velice rychle mi odpověděli (viz příloha), že dotaz předávají na na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Po necelém týdnu přišla odpověď (originální dokument), která snad už bude ta jediná správná - a bodejť by ne - pokud se totiž nabouráte na tomto objezdu, budou Vás vyšetřovat právě Ti, kteří tuto situaci vysvětlili:

Po prostudování předložené žádosti naše součást zaujala následující stanovisko:
  Předmětná okružní křižovatka (další okružní křižovatka je na MÚK D 1 x ul. Místecká (prodloužená) x ul. Slovenská) je součástí mimoúrovňového křížení dálnice D 1 a silnice č. I/11 ul. Rudná v Ostravě. Jedná se o velkou pětiramennou okružní křižovatku se dvěma průběžnými jízdními pruhy na okružním pásu. Mezi každou vjezdovou a výjezdovou větví předmětné křižovatky je vložena další spojovací větev, která je součásti okružní křižovatky a slouží k plynulému připojení a odbočení mezi sousedními větvemi křižovatky. Tato větev (jízdní pruh) je oddělena od okružního jízdního pásu vodorovným dopravním značením č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“, která slouží k oddělení jízdních pruhů v prostoru křižovatky. 

Z hlediska zákona o silničním provozu se jedná o jízdu křižovatkou dle § 22 odst.5 ajízdu v jízdních pruzích dle § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona.

   V § 22 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je uvedeno, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě !“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovaném útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

   V § 12 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je uvedeno, že přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

   Po provedené analýze dopravní situace a ustanovení zákona o silničním provozu je možné konstatovat, že rozhodujícím kritériem při určení, který z řidičů „má přednost v jízdě“ je vzájemná poloha vozidel v celkové dopravní situaci tj. zda se vozidlo nachází v příslušném průběžném jízdním pruhu na okružním jízdním pásu nebo na jízdním pruhu spojovací větve nebo zda vjíždí z vjezdové větve přímo na okružní jízdní pás. (Pomocným vodítkem je vodorovné dopravní značení. Vodorovné dopravní značení č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“, smí řidič přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 18 písm. b) vyhl. č. 30/2001 Sb., v platném znění.).

   Ze vzájemné polohy vozidel je možné usuzovat, že řidič vozidla nacházející se na jízdním pruhu okružního pásu a přejíždí na spojovací větev (mění jízdní pruh) nesmí ohrozit a omezit řidiče vozidla jedoucího po spojovací větvi v souladu s § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu (obě vozidla se nacházejí v jízdních pruzích, které jsou odděleny podélnou čárou přerušovanou). Naopak, jestliže vozidlo vjíždí z vjezdového ramene křižovatky na okružní pás, musí dát řidič tohoto vozidla přednost v jízdě řidiči vozidla, které se nachází na okružním jízdním pásu. Možných variant může vzniknout několik. Jedná se vlastně o tzv. průpletový úsek.

   Kolizní situace vznikají na tzv. krátkém průpletu, kde je málo prostoru pro vzájemné zařazování vozidel do jízdních pruhů. Na tuto situaci byl upozorněn majetkový správce této pozemní komunikace a také v dané věci proběhlo jednání s návrhem změny organizace dopravy (snížení dovolené rychlosti na okružním pásu a úprava vodorovného dopravního značení). V současné době bude v rámci opravy „svinovských mostů“ (most na sil. č. II/479 v Ostravě Svinově) předmětná křižovatka součástí objízdné trasy a proto zde bude organizace dopravy upravena přechodným dopravním značením (zamezení užití krátkých průpletů).

 Takže moc děkuji za jasné a snad už nediskutovatelné stanovisko.

Poprosím všechny, kteří se dočetli až sem, aby předali tyto informace všem okolo, v dopravních předpisech ani v autoškole se k tomuto tématu nic nedozví. Když tak pošlete odkaz na tuto stránku všem kamarádům a známým.

Šťastnou cestu všem!


8. března 2012

Řešení situace???

Diskuze pod tímto článkem se rozběhla a přiznám se, že mne moc netěší. Tolik rozporuplných názorů a pohledů (včetně učitelů autoškol, kteří ignorují názor dopravních policistů), jsem nečekal. Jednoznačné je to, že pokud se značení tohoto místa nezmění, nezmění se ani chování řidičů. Oslovil jsem proto znovu dopravní policii v Ostravě s dotazem, jestli se se situací nedá něco dělat. Níže naleznete odpověď:

Dobrý den, na vaší otázku je možné odpovědět, že řešením je změna organizace dopravy na této křižovatce, která spočívá v odstranění tzv. spojovacích větví, a tím pádem napojení vjezdových větví přímo na okružní pás (spojovací větve by byly označeny dopravním stínem a tudiž by řidiči na ně nesměli vjíždět). Tímto řešením by již přestala polemika o tzv. jízdě v jízdních pruzích. Řidič by při nájezdu na okružní pás dával přednost v jízdě řidičům jedoucím po okružním pásu.
Změnu může provést majitel této komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ke stavebnímu řešení předmětné křižovatky je také nutné dodat, že dokumentace podle které byla stavěna, musela odpovídat tehdy platné technické legislativě a ověřena ve stavebním řízení.
S pozdravem
kpt. Ing. Vladimír Kovařčík

Pokusím se na tuto diskuzi upozornit i výše zmíněné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Uvidíme jestli se k tomuto vyjádří...


22.3. 2012
Kamarád Ivan si pohrál s původní satelitní fotografií a "zinscenoval" možnou situaci dvou svatebních kolon potkajících se na nájezdu. Je to sice málo pravděpodobné - leč možné. To by byl masakr!!!

krizovatka-detail2.jpg

Díky Ivane, pěkné....


srpen 2012

Pokud jste z Ostravy a okolí, tak určitě víte, že v minulých dnech došlo ke změně dopravy na opravovaných Svinovských mostech.

Zároveň s touto úpravou byla změněna i situace na výše popisovaném kruhovém objezdu. Osobně jsem zatím měl možnost najíždět na něj pouze z dálnice směrem od Bohumína. 

Nová úprava řazení je nyní jedinečná a přehledná - už na nájezdu na kruháč byly vytvořeny dva najížděcí pruhy (místa je zde dost).

  • Levý pruh je na vjezdu do kruhového objezdu označen značkou STOP a KRUHOVÝ OBJEZD. Takže jednoznačně má přednost vozidlo jedoucí po kruhovém objedzdu.
  • Pravý pruh je plynule naveden do odbočovacího pruhu a vyveden na nájez na Rudnou.
  • Pokud chcete jet na nájezd z kruhového objezdu na Rudnou směr Poruba / Opava, najíždíte na výjezd "novým" levým pruhem, který je dále před vjezdem na Rudnou sveden do pravého pruhu.

Je to jednoduché, jednoznačné a ideální. Abych se přiznal, byl bych nejraději, kdyby tak byly vyřešeny všechny nájezdy. Bylo by po problémech!!!

kruhovy-objezd.jpg


Vytisknout stránku Vytisknout stránku20. září 2010, zobrazeno 43414x, dnes 3x

edit Přidat komentář

Komentáře (79)

#1
Kdo se potom v tom má kurňa vyznať?
+1
Odpověď: To opravdu nevím, ale pokud se tam vybouráš, odsereš to ty.
Lum
29. listopad 2010
#2
mám to chápat tak, že onen průběžný pruh není součástí kruhového objezdu?
-1
Odpověď: Ano, tak jsem to z popisu "odborníka"pochopil. Pokud tedy přijíždíte ke kruhovému objezdu a pokračujete ve svém pruhu dále (bez najetí na kruháč), nemusíte nikomu dávat přednost. Jen aby tohle pravidlo chápali i ti, co chtějí z kruháče vyjet a myslí si, že mají přednost...
anonymní
8. prosinec 2010
#3
Takže když pojede kolona aut, která bude využívat jizdního pruhu pro nejbližší výjezd, tak má přednost a všichni ti, co jsou na kruháči a chtějí z něj vyjet, musí zastavit na kruháči a dávat té koloně přednost ? ...a kruháč se v pravém pruhu zastaví!
+2
Odpověď: Ano, takto jsem to pochopil i já. Což by bylo krajně nebezpečné... Celý kruhový objezd mi připadá nedomyšlený, nikdo se v něm nevyzná, nikdo není dostatečně informován. Když dojde k nehodě, budou to "odborníci" dlouhé hodiny zkoumat, aby určili viníka. Řidič má ale na rozhodnutí jen sekundy a v tak komplikovaném a nepřehledném kruháči si každý vykládá... situaci po svém.

Jediná rada je být maximálne obezřetný a připravit se na komplikace.
více
anonymní
20. leden 2011
#4
A je to stále ta samá písnička, přejíždění z jednoho pruhu do druhého a jízda po kruhovém objezdu. A je tu taky ta arogance - mám přednost a všichni ostatní se tomu musí podřídit! Co takhle trochu slušnosti a umožnit druhému dokončit jeho záměr. A kdyby u nás byla zažitá jízda po
kruháči tak, jak jsem viděl v Anglii, tak by se nám jezdilo mnohem... krásněji. A v čem že je ten fígl?
No řidič který vjede na rondel a bude ho opouštět na prvním výjezdu tak pojede v pravém jízdním pruhu, řidič který bude vyjíždět až na některém dalším výjezdu, tak se zařadí hned do některého levého jízdního pruhu na rondelu. No ale je ta podmínka umožnění druhému vjet do jiného pruhu i za cenu toho že zpomalím. A věřte nebo ne, funguje to.
Asi tímto chci po někom moc, ale stále věřím že na světě je těch slušnějších lidí více.
více
+5
Odpověď: A jsme u toho. Řidiči za volanty svých vozů jsou zrcadlem chování našeho národa.Zloba, povýšenost, arogance... Já můžu vše, máme přece demokracii!!!
Nikdo nemá čas, staví se do levých odbočovacích pruhů a na zelenou s protáčejícícmi se gumami vyrážejí do rovna, pokud mu někdo na semaforu zavazí, vjede se na chodník a zařadí před něj! Proč se plížit... v pomalujedoucí koloně, když jí můžu předjet ve stoupání a zatáčce! To že riskují své životy je jejich věc, ale ať to toho sakra netahají druhé!!!!
No nic, bohužel na silnice musím, a arogantních debilů potkávám čím dál tím více. Co nadělám? Nic...
více
Zdeňek
26. leden 2011
#5
Naučte se zakon o silnični dopravě.Mějte na paměti ,že značka a značka je něco jineho a pruběžny pruh neni na dane křižovatce.Na kruhovem objezdu nebo li křižovatce plati že vozidlo na okruhu ma přednost před vozidlem vjiždějicim do křižovatky ve tvaru kruhoveho objezdu
+1
Odpověď: No a právě toho se bojím - vy jste přesvědčený, že máte jednoznačně pravdu! Odborníci to (viz článek) hodnotí jinak. Každý má svůj pohled a podle mne není tato situace jednoznačná.
A proto znovu opakuji - buďte na tomto typu kruhového objezdu velice obezřetní - stačí potkat jediného sebevědomého a dostatečně bezohledného řidiče a může vše skončit tragicky...
Šťastnou cestu všem!!!
anonymní
10. duben 2011
#6
Co je to průběžný pruh! Na této křížovatce(kruhovém objezdu)není vyznačen ani svislou nebo vodorovnou značkou.Tudíž si myslím,že je tento pruh součástí kruhového objezdu a měl bych mít přednost před vozidli na tento okruh vjíždějicími
+3
anonymní
2. květen 2011
#7
Jak to poznáte v zimě,že je to průběžný pruh? Podle zákona a značka tam je začíná kruhový objezd (křižovatka)hranicí to znamená zaoblením vozovky
0
anonymní
12. květen 2011
#8
Přečtěte si to ještě jednou a nebo vícekrát,je to vysvětleno perfektně.
0
camirek
21. říjen 2011
#9
Tak já bych to Vážení kometoval takto, Je to absolutní hloupost !
Pokud tedy přijíždíte ke kruhovému objezdu a budete učastníkem dopravní nehody tedy kolize vozidel které se střetnou v "JAKOBY" průběžném směru s tím, že do tohoto pruhu vjede vozidlo které sjíždí z kruhového objezdu budete vždy tvrdit, že jste jen chtěl projet v jízdním pruhu i když... budete mít zapnutý blinkr do leva. Títo je podle vás na vině řidič sjíždějící z kruháče. Protože zapnutý blinkr neznamená úmysl vykonat manévr, jste jaksi vždy ten který nehodu nezavinil.
Podle mne je odborník zcela mimo,dej přednost je prostě dej přednost a ne jen když odbočuješ ! Nehledě na to že i tento jízdní pruh je součástí kruhového objezdu a pokud tedy "VJÍŽDÍM" na kruháč a mám ta značku Dej přednost dávám prostě přednost. Děkuji za pozornost.
více
0
JardaS
24. listopad 2011
#10
K aroganci kterou tady prezentuje pan Zdeňek. Dodržovat předpisy není arogance. Je to prostě normální. Připomenu vám případ člověka který dával v úvozovkách přednost řidičkám z vedlejší a pak to do nich našil a tvrdil nedala mi přednost. A měl pravdu ! To je to nejhorší. Aby to neznělo tak hrozně dodám, že šlo vždy o pojišťovací podvod kdy tímto způsobem... kryl poškození zapůjčeného vozidla. Policie na to přišla ale při prvním a jediném případě by vyšetřování dopravky nedopadlo jinak než nedala přednost. Díky za pozornost. ""Chtěl jsem reagovat přímo do přízpěvku,ale nějak nevím jak"" více
-2
JardaS
24. listopad 2011
#11
Zdar ještě jednou, opravdu jsem trnul hrůzou že jsem si svou rychlou a skoro zbrklou reakcí, nakonec udělal ostudu dokud jsem si ve čtvrtek odpoledne neověřil takříkajíc na vlastní bulvy, že : je na přivaděči z Rudné i z Dálnice značka Kruhový objezd spolu se značkou Dej přednost. Tudíž jsem v klidu neboť je toto naprosto přesně popsáno v pravidlech a odborník... podle mne pravdu nemá ani náhodou.
Všem hezký víkend a hodně KM bez nehod dejte na sebe pozor !
více
0
Odpověď: Ahoj Jardo, dík za korektnost. Máš pravdu, značka "kruháč" a "dej přednost v jízdě" je před každým vjezdem na tento zmíněný objezd. Já se nestavím ani na stranu "odborníka" ani na stranu jeho odpůrců. ALE! Kde mám dát přednost? Není stanovena žádná hranice křižovatky (plná či přerušovaná čára přes průběžný pruh). Pokud nechci vjet přímo na kruháč, projíždím jen... ve svém pruhu!!!
Pokud by ti inteligenti, kteří tuto křižovatku navrhovali, udělali při výjezdu z kruháče dva pruhy (a že tam místo je!), mohla by se tato diskuze okamžitě ukončit. V tom případě bych při míjení kruháče jel ve svém pruhu bez omezení, a vyjíždějící z kruháce by vyjel levým - svým - pruhem. Pokud na kruháč vjíždím - to znamená vyjíždím ze svého "průběžného" pruhu, dávám přednost na kruháč vždy!

A zase opakuji - nikdo si není na tomto kruhovém objezdu jistý a jen arogantní pitomci můžou tvrdit, že jen oni mají pravdu. A zase jsme u tolerance. Když bych to shrnul celé dohromady - stav chování řidičů na silnici je obrazem stavu našeho národa: arogance, agresivita...

Přeji všem hodně štěstí a dobrou cestu!
více
JardaS
25. listopad 2011
#12
Pokud se na zmíněný kruhový objezd podívám, tak se "skládá" ze dvou jízdních pruhů. Jen u výjezdů přibývá třetí pruh - připojovací. Takže pokud jedu po připojovacím pruhu a NEVJÍŽDÍM do dvoupruhého kruhového objezdu, jedu stále ve svém pruhu a mám přednost. V tom má p.Rakus pravdu. A pokud si někdo myslí, že i třetí pruh je součástí kruhového objezdu, tak při vjíždění... na kruháč nikoho neohrožuji ani neomezuji a při vyjíždění UŽ JSEM na kruhovém objezdu a vozidlo zleva se mi "cpe" do mého pruhu a MUSÍ mi dát přednost. Takže zase mám přednost. Takové kruháče jsou v Ostravě dva (druhý o kousek dál na Bohumín). Jezdím tudy denně a je pravda, že tam často vznikají nebezpečné situace. více
-3
Odpověď: Tak s Vaším pohledem mi nezbývá než souhlasit. Takto tomu rozumím i já a připadá mi to nejlogičtější. Každopádně to neuznávají druzí, proto si dávám setsakramentského bacha na obou těchto kruháčách.
Díky za příspěvek a zase se někdy zastavte!
Laďa Novotný
29. listopad 2011
#13
Snad by bylo dobré, aby se k tomu vyjádřil odborník na dopravní předpisy (myslím k této diskusi), protože tady vzniká pravdu nebezpečí kolize. Já se přikláním k názoru, že v momentě, kdy míjím značku dej přednost v jízdě a kruhový objezd musím reagovat jako bych na kruhový objezd vjížděl. Značka má vždy přednost před značením na vozovce. Ten, kdo tam přijíždí poprvé a... vozovka je pod sněhem neví jak jsou pruhy a žádná značka to neupřesňuje. Proto musí dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu a vždy počítat s možností, že kolega na kruháči zapomněl vyhodit blinkr a může mi vjet do cesty. Vždy když tam jedu, tak myslím na ty co mají opačný názor a mám z toho nervy. Další takový kruháč je nad Mariánskohorskou v Přívoze. Jsem tedy z těch, kteří si myslí, že odborník p. Rakus nemá pravdua vtom případě tam nemá co dělat. Plete lidi a může být viníkem vzniklých nehod na zmíněných místech. Zdarec. více
-1
Odpověď: Tak teď vidím, jaké jsou rozdílné názory. Zeptáme se odborníků. Až zjistím odpověď, dám ji sem, ať se můžeme poučit...
P.S.
Pan Rakus psal: "...po konzultaci s pracovníky dopravní policie ... Takže bych se na něj nezlobil. Ať to je jak chce, jde vidět, že názorů je spousta a nikdo neví. co je správné...
rozčílený řidič
5. prosinec 2011
#14
Pane, Novotný a pane odpovídající na příspěvek .
Předpokládám že jste to také vy kdo odpovídal na můj předchozí příspěvek. Mám na vás dotaz na platnost dopravních značek. Kdy je platná dopravní značka, tedy např padesátka 50 Km (Zde si doložte jakoukoli hodnotu) je platná metr za značkou deset metrů a nebo kilometr ? To samé u zákazu stání či zastavení odkud platí... vůči místu kde je umístěna ? Zodpovězte si tuto otázku a pak můžeme pokračovat.
Podle mne značka platí od místa umístění, tedy za značkou, na dotaz který tady zazněl kde mám dát přednost " přednost tedy máte dávat už od místa umístění značky" . A to že jedete v nějakém pruhu je podle mne nepodstatné, prostě a dobře značka mi říká " Dej přednost ! Kruhový objezd ".

(§ 22 zákona č. 361/2000 Sb.)
(5) Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.
Na tvrzení, že jste minutím značky Kruhový objezd na kruhovém objezdu a tudíž máte vlastně přednost, je zcela mylný výklad neboť řidič který se vám cpe do pruhu neminul značku dej přednost narozdíl od vás který na kruháč vjíždíte!

Pokud tedy registrujete značky a chcete se jimi řídi tak Vás prosím aby jste se řídil všemi značkami ne jen těmi které se vám hodí !
Hodně Km bez nehod JardaS

Ještě trochu odbočím
Už se vám stalo, že při jízdě na dálnici se vám před auto z připojovacího pruhu cpe jiné a zcela bez skrupulí vás nejen omezí ale ohrozí to totiž to samé tito řidči zcela vypustili z hlavy značku dej přednost která je umístěna na začátku těchto pruhů .
Zcela podporuji německou variantu kdy je před v průběhu a kus za ukončením připojovacího pruhu, mezi pravým a levým pruhem na dálnici plná čára a nesmí se přejíždět ! Tím se zabrání střetům vozidel mezi pruhy kteří se snaží galatně uhýbat těm z připojovacího pruhu a následně je jasné kdo je viníkem nehody když se střetnou vozidla v pravém a připojovacím pruhu ( Dlužno dodat obecně řečeno) .
více
-2
Odpověď: Jardo, mám dojem, že jsme se nepochopili. Vycházím z Vašeho textu:
"Na tvrzení, že jste minutím značky Kruhový objezd na kruhovém objezdu a tudíž máte vlastně přednost, je zcela mylný výklad.."
V tomto případě minutí značky kruhový objezd neznamená, že jsme na kruhovém objezdu. Značka dej přednost pro mne platí pouze v případě, že na něj chci vjet! A já nechci!... Chci jej "tečnou" minout ve svém pruhu a na kruháč vůbec nevjet. Svůj pruh neopouštím a nemíjím žádnou jinou, byť vodorovnou značku - třeba plnou či přerušovanou čáru, určující mi místo, kde už jsem - či nejsem - na kruhovém objezdu!
Podívejte se ještě jednou na fotografii ve článku a na naznačení situace průjezdu...

A když zareaguji na Váš poslední odstavec - máte plnou pravdu, o tom není žádná diskuze - ALE - představte si, že ten "najíždecí" pruh bude pokračovat a znovu odbočí vpravo z dálnice. Řidič po nájezdu jednoucí, se na dálnici nechce vůbec zařadit, pouze s ní chvíli jede souběžně a pak odbočuje vpravo. Má pak dávat přednost vozidlům, které chtějí z dálnice sjet sjezdem v pravo? Nemusí, protože jede ve svém pruhu. Jak říká pan Rakus - platí zde pravidlo jízdy v pruzích.
Takže - pokud v našem sporném případě - nechci na kruháč vjet, ale jej jenom minout, řídím se pravidlem jízdy v pruzích a řidič jedoucí po kruhovém objezdu mi musí dát přednost - ve chvíli kdy chce změnit pruh a vyjet z kruháče. Pokud já chci vjet na kruháč, musím dát přednost tomu, kdo je na kruhovém objezdu.
více
JardaS
15. prosinec 2011
#15
K odpovědi na příspěvek JardyS nemám co dodat. Je to přesně tak. A s tou dálnicí jsem to chtěl ve svém příspěvku taky použít, ale nechtěl jsem to komplikovat. Ale je to přesně tak, jak říká p.Rakus a vlastník těchto stránek.
Mimochodem zajímavých
Jsem rád, že jsem na tuto diskusi narazil, protože si budu dávat o to větší pozor při průjezdu tohoto místa.
-1
Odpověď: Děkuji, jsem rád, že jsou mé stránky pro Vás zajímavé.
Po kruháči jezdím tak, jako že nemám přednost nikdy. To je snad jediné řešení. Ohleduplnost.
Láďa Novotný
19. prosinec 2011
#16
Pane JardoS, chtělo by to trochu méně arogance.
+1
Odpověď: JardaS se jen trochu více rozohnil...
Ale je pravda, že když občas zabrousím na nějaké zpravodajské servery a podívám se na diskuze pod články, je mi kolikrát na zvracení... Lidé jsou arogantní, sprostí, sebestřední... Mám pocit, že tam píše dokola několik stejných "tupců", kteří se rádi poslouchají.
A tak se podobných diskuzí neúčastním. Tady je to zatím v pohodě,... a kdyby byl někdo "nevhodný", tak ho smažu. A s gustem!!!

Držte se všichni a dejte na sebe v tom novém roce 2012 pozor!
více
čtenář
19. prosinec 2011
#17
Jak to čtu, tak je lépe být připraven a zavčasu přibrzdit, protože spoustu řidičů má rozdílný názor na to kdo tam má přednost. Vzhledem k tomu, že po tomto kruháči jezdím a viděl jsem tam už bouračky, raděj buďte ve střehu, přednost nepřednost.
0
Vladimír
27. prosinec 2011
#18
Srdečně zdravím, jako Ostravák minimálně 2x týdně používající zmíněný kruhový objezd jsem velmi vděčný za tuto diskuzi. Když jsem jej použil poprvé, neřešil jsem nic a bral jsem jako fakt, že při vjíždění na něj a a jízdě v krajním - tečujícím pruhu, nemám nikdy přednost.
Vysvětlení pana Rakuse mi připadá jako logické, ale bohužel k zabezpečení jeho dodržování nebyla provedena... dostatečná opatření, a zcela souhlasím s tím, že matoucí je umístění klasické kombinace značek "Dej přednost v jízdě" a "Kruhový objezd" před dotekem vnějšího pruhu ze dvou pruhů objezdu a tečujícího pruhu. Vzhledem k tomu, že modelová situace není uvedena v žádné učebnici pro autoškoly jako testová otázka, nebo explicitně uvedena jinde v textu, zavdává v konkrétní okamžik konkrétními řidiči příliš dlouhý čas k zamyšlení, aby se prokopal k tomu, že se jedná o souběžnou jízdu v pruzích. Nelze pominout, ani to, že mnoho hovad na silnících, a není to jen ve vozech v ceně 1 Mega a výše, nepoužívá při změně pruhu ukazatel směru! Je to jeden z mnoha dopravních přestupků, které jsou pro policii nejspíše zcela nepostižitelné. Ale to jsem odbočil.
Otázkou je, kdo má kde tlačit aby tato konkrétní dopravně architektonická situace byla v nějakých předpisech uvedena, event. někdo kompetentní vymyslel a osadil vhodnější značení.
A také jestli může podat oficiální vyjádření PČR, ŘSD, MinDop. nebo kdo... ?
více
+1
Odpověď: Dobrý den, děkuji za Váš koment.
Byl jsem také zvědavý, jak se k tomu staví policie, proto jsem poslal žádost o vyjádření na místní dopravní oddělení v Ostravě a na ministerstvo vnitra. Až - nebo spíš - pokud - se někd z nich ozve, rád to tu zveřejním.
Ivo
27. prosinec 2011
iho_cardiocz (at) seznam.cz
#19
Zdravím,
možná, že se zanedlouho ukáže, kdo má pravdu. Od 13.1.2012 se v Ostravě zavírá část Svinovských mostů, které jsou hlavní dopravní tepnou mezi částí Poruba a centrem Ostravy. Takže všech jánevímkolik desítek tisíc aut, které denně projížděly zmíněnou cestou, nyní jejich podstatná část pojede přes místo, které je tady řešeno. Samozřejmě taky i přes obdobné místo o pár kilometrů... dál. Takže nám držte palce, ať to ve zdraví přežijeme. A když dojde ke kolizi tak ať to jsou jen plechy. více
0
Láďa Novotný
15. leden 2012
la.novotny (at) seznam.cz
#20
Podle leteckého snímku bych řekl, že v místě, kde začíná přerušovaná čára a je tedy možno přejíždět z pruhu do pruhu, už připojovací pruh součástí okruhu je. Řidič se tedy bude řídit ustanovením o změně jízdního pruhu.
+1
cert
16. leden 2012
Další komentáře
free counters