Řešení dopravní situace na kruhovém objezdu

Čtěte prosím!

Vážení přátelé - vytvořil jsem tuto stránku proto, abych co nejvíce lidem zpřístupnil vyjádření dopravní policie k řešení "komplikované" dopravní situace na kruhových objezdech nad dálnicí v Ostravě.

Po několika měsících od vytvoření této stránky se zde sešlo mnoho komentářů. Musím ale říct, že jsem z některých z nich čím dál tím více rozladěn. Nerozumím, proč neustále někteří z Vás zpochybňují vyjádření dopravní policice a hledají své řešení. Když dojde k dopravní nehodě, vždy jej bude vyšetřovat právě ta policie, která k tomuto níže vyjádřila zcela jasné stanovisko.

Ať je tedy Váš názor jakýkoli, platí jednoznačné pravidlo - pokud chcete při jízdě po kruhovém objezdu z něj vyjet, musíte změnit jízdní pruh - to již samo o sobě znamená dát přednost vozidlu jedoucímu ve vedlejším pruhu. Žádná dopravní značka, ani jiný předpis Vám neumožňuje omezit či ohrozit vozidlo jedoucí ve vedlejším pruhu. Pokud najíždíte na kruhový objezd, musíte dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu. AMEN.

Denně se na silnicích setkávám s arogancí řidičů,  jejich bezohledností a neochotou dodržovat jakékoli předpisy. Myslím, že to nádherně odráží stav naší společnosti. Doufám, že se se žádným z těchto typů řidičů nepotkám blíže.

Prosinec 2012 Chci Vás upozornit ma zajímavou dopravní situaci, která vznikla propojením dálnice D47 a Rudné ulice v Ostravě. Propojení bylo provedeno velkým kruhovým objezdem (dálnice je shora dolů, Rudná napříč).

celkovy-pohled.jpg

Při nájezdu na kruhový objezd ze silnice Rudná míjíte značku "dej přednost v jízdě" a "kruhový objezd". Připojovací pruh je ale zároveň průběžný pro sjezd z kruhového objezdu. Pro názornost přikládám fotografii detailu s označením nájezdu z Rudné a sjezdu na dálnici. 

detail-prupletu.jpg

3d-pruplet-se-znackou.jpg

Vzniká tady vážný problém, kdy řidiči jedoucí po kruhovém objezdu vyjíždějí na dálnici a řidiči kteří jen projíždějí z nájezdu na výjezd neví, kdo má komu dávat přednost.

Má drahá polovička proto poptala odborníka (p. Rakus, Besip) a zde máte jejich komunikaci:

Dobrý den, pane Rakusi,
reaguji na Vaše dnešní vystoupení v Dobrém ránu ČT.
Zmínil jste dotaz na jízdu po kruhovém objezdu, ale nemohla jsem sledovat celý pořad a ráda bych znala Vaši odpověď na dopravní situace na „novém" kruhovém objezdu propojujícím Rudnou ulici a dálnici D47 v Ostravě.
Kruhový objezd je na nájezdu opatřen značkou „dej přednost" a současně nájezdní pruh přímo probíhá do prvního výjezdu. Jelikož se jedná o nestandardní typ kruhového objezdu a různí řidiči zde reagují opravdu různě, ptám se na odborný názor:
- vjíždí-li vozidlo z nájezdu a ihned prvním výjezdem opouští kruhový objezd (jede tudíž v průběžném pruhu, ale při nájezdu míjí značku „dej přednost") dává nebo nedává přednost vozidlu jedoucímu po kruhovém objezdu a dávajícímu znamení, že má v úmyslu opustit kruhový objezd stejným výjezdem?

Odpověď:
Pěkný den, po konzultaci s pracovníky dopravní policie je zřejmé následující stanovisko:
při Vámi popisované konkrétní dopravní situaci je třeba rozlišit, zda řidič hodlá použít kruhový objezd, či využít jízdního pruhu pro nejbližší výjezd. V případě, že chce použít kruhový objezd, platí pro něj dopravní značky P4-Dej přednost v jízdě! a C1-Kruhový objezd. Řidič tedy musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Jestliže kruhový objezd nebude používán a vozidlo pokračuje po komunikaci určené pro nejbližší výjezd, jedná se o tzv. Jízdu v jízdních průzích, tzn., že přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; ...
Pavel RAKUS

Ale pozor! I kdyby tento názor byl pro dopravní policii závazný, stejně Vám doporučím, buďte na tomto objezdu maximálně ostražití. Málokdo z řidičů ví jak se v této situaci chovat a v sázce je hlavně Vaše zdraví a vůz. Buďte opatrní!!!
Frodo

 

11. 1. 2012

Jelikož se pod tímto článkem rozpoutala "zuřivá" diskuze, oslovil jsem osoby - či spíše instituce z nejpovolanějších - Policejní prezidium České republiky - ředitelství služby dopravní policie. Velice rychle mi odpověděli (viz příloha), že dotaz předávají na na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Po necelém týdnu přišla odpověď (originální dokument), která snad už bude ta jediná správná - a bodejť by ne - pokud se totiž nabouráte na tomto objezdu, budou Vás vyšetřovat právě Ti, kteří tuto situaci vysvětlili:

Po prostudování předložené žádosti naše součást zaujala následující stanovisko:
  Předmětná okružní křižovatka (další okružní křižovatka je na MÚK D 1 x ul. Místecká (prodloužená) x ul. Slovenská) je součástí mimoúrovňového křížení dálnice D 1 a silnice č. I/11 ul. Rudná v Ostravě. Jedná se o velkou pětiramennou okružní křižovatku se dvěma průběžnými jízdními pruhy na okružním pásu. Mezi každou vjezdovou a výjezdovou větví předmětné křižovatky je vložena další spojovací větev, která je součásti okružní křižovatky a slouží k plynulému připojení a odbočení mezi sousedními větvemi křižovatky. Tato větev (jízdní pruh) je oddělena od okružního jízdního pásu vodorovným dopravním značením č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“, která slouží k oddělení jízdních pruhů v prostoru křižovatky. 

Z hlediska zákona o silničním provozu se jedná o jízdu křižovatkou dle § 22 odst.5 ajízdu v jízdních pruzích dle § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona.

   V § 22 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je uvedeno, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě !“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovaném útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

   V § 12 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je uvedeno, že přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

   Po provedené analýze dopravní situace a ustanovení zákona o silničním provozu je možné konstatovat, že rozhodujícím kritériem při určení, který z řidičů „má přednost v jízdě“ je vzájemná poloha vozidel v celkové dopravní situaci tj. zda se vozidlo nachází v příslušném průběžném jízdním pruhu na okružním jízdním pásu nebo na jízdním pruhu spojovací větve nebo zda vjíždí z vjezdové větve přímo na okružní jízdní pás. (Pomocným vodítkem je vodorovné dopravní značení. Vodorovné dopravní značení č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“, smí řidič přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 18 písm. b) vyhl. č. 30/2001 Sb., v platném znění.).

   Ze vzájemné polohy vozidel je možné usuzovat, že řidič vozidla nacházející se na jízdním pruhu okružního pásu a přejíždí na spojovací větev (mění jízdní pruh) nesmí ohrozit a omezit řidiče vozidla jedoucího po spojovací větvi v souladu s § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu (obě vozidla se nacházejí v jízdních pruzích, které jsou odděleny podélnou čárou přerušovanou). Naopak, jestliže vozidlo vjíždí z vjezdového ramene křižovatky na okružní pás, musí dát řidič tohoto vozidla přednost v jízdě řidiči vozidla, které se nachází na okružním jízdním pásu. Možných variant může vzniknout několik. Jedná se vlastně o tzv. průpletový úsek.

   Kolizní situace vznikají na tzv. krátkém průpletu, kde je málo prostoru pro vzájemné zařazování vozidel do jízdních pruhů. Na tuto situaci byl upozorněn majetkový správce této pozemní komunikace a také v dané věci proběhlo jednání s návrhem změny organizace dopravy (snížení dovolené rychlosti na okružním pásu a úprava vodorovného dopravního značení). V současné době bude v rámci opravy „svinovských mostů“ (most na sil. č. II/479 v Ostravě Svinově) předmětná křižovatka součástí objízdné trasy a proto zde bude organizace dopravy upravena přechodným dopravním značením (zamezení užití krátkých průpletů).

Takže moc děkuji za jasné a snad už nediskutovatelné stanovisko.

Poprosím všechny, kteří se dočetli až sem, aby předali tyto informace všem okolo, v dopravních předpisech ani v autoškole se k tomuto tématu nic nedozví. Když tak pošlete odkaz na tuto stránku všem kamarádům a známým.

Šťastnou cestu všem!


8. března 2012  Řešení situace???

Diskuze pod tímto článkem se rozběhla a přiznám se, že mne moc netěší. Tolik rozporuplných názorů a pohledů (včetně učitelů autoškol, kteří ignorují názor dopravních policistů), jsem nečekal. Jednoznačné je to, že pokud se značení tohoto místa nezmění, nezmění se ani chování řidičů. Oslovil jsem proto znovu dopravní policii v Ostravě s dotazem, jestli se se situací nedá něco dělat. Níže naleznete odpověď:

Dobrý den, na vaší otázku je možné odpovědět, že řešením je změna organizace dopravy na této křižovatce, která spočívá v odstranění tzv. spojovacích větví, a tím pádem napojení vjezdových větví přímo na okružní pás (spojovací větve by byly označeny dopravním stínem a tudiž by řidiči na ně nesměli vjíždět). Tímto řešením by již přestala polemika o tzv. jízdě v jízdních pruzích. Řidič by při nájezdu na okružní pás dával přednost v jízdě řidičům jedoucím po okružním pásu.
Změnu může provést majitel této komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ke stavebnímu řešení předmětné křižovatky je také nutné dodat, že dokumentace podle které byla stavěna, musela odpovídat tehdy platné technické legislativě a ověřena ve stavebním řízení.
S pozdravem
kpt. Ing. Vladimír Kovařčík

Pokusím se na tuto diskuzi upozornit i výše zmíněné Ředitelství silnic a dálnic ČR. Uvidíme jestli se k tomuto vyjádří...


22.3. 2012

Kamarád Ivan si pohrál s původní satelitní fotografií a "zinscenoval" možnou situaci dvou svatebních kolon potkajících se na nájezdu. Je to sice málo pravděpodobné - leč možné. To by byl masakr!!!

krizovatka-detail2.jpg

Díky Ivane, pěkné....


srpen 2012

Pokud jste z Ostravy a okolí, tak určitě víte, že v minulých dnech došlo ke změně dopravy na opravovaných Svinovských mostech.

Zároveň s touto úpravou byla změněna i situace na výše popisovaném kruhovém objezdu. Osobně jsem zatím měl možnost najíždět na něj pouze z dálnice směrem od Bohumína. 

Nová úprava řazení je nyní jedinečná a přehledná - už na nájezdu na kruháč byly vytvořeny dva najížděcí pruhy (místa je zde dost).

  • Levý pruh je na vjezdu do kruhového objezdu označen značkou STOP a KRUHOVÝ OBJEZD. Takže jednoznačně má přednost vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu.
  • Pravý pruh je plynule naveden do odbočovacího pruhu a vyveden na nájez na Rudnou.
  • Pokud chcete jet na nájezd z kruhového objezdu na Rudnou směr Poruba / Opava, najíždíte na výjezd "novým" levým pruhem, který je dále před vjezdem na Rudnou sveden do pravého pruhu.

Je to jednoduché, jednoznačné a ideální. Abych se přiznal, byl bych nejraději, kdyby tak byly vyřešeny všechny nájezdy. Bylo by po problémech!!!

kruhovy-objezd.jpg

P.S.

Po ukončení oprav byl kruhový objezd uveden do původního - notně zmatečného - stavu. Škoda, podle mne to bylo ideální řešení celé situace...


Září 2019

Nově otevřená diskuze na www.svetmobilne.cz - i po deseti letech je to stále aktuální.
Ale je pravda, že skrz tento "kruháč" projíždím pravidelně a málo kdy se setkám s problémem. Kéž by to tak vydrželo.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku20. 9. 2010, 20:29, zobrazeno 65807x, dnes 0x